Skupina Porsche Finance Group Slovenia

Smo del podjetja s tradicijo.

Družbe Porsche Leasing, Porsche Zavarovalno Zastopništvo in Porsche Versicherungs Ag, Podružnica v Sloveniji so hčerinska podjetja Porsche Bank AG.

Smo del organizacije z več kot 50-letnimi izkušnjami s financiranjem vozil po meri kupcev v Avstriji in državah, v katerih je avstrijski Porsche Holding prisoten kot uvoznik ali trgovec: Madžarska, Slovenija, Slovaška, Hrvaška, Romunija, Srbija, Črna Gora, Makedonija, Albanija, Bolgarija, Ukrajina, Kolumbija, Čile in Bosna in Hercegovina. Porsche Holding je od marca 2011 v 100% hčerinski lasti Volkswagna AG, najuspešnejšega proizvajalca avtomobilov v Evropi.

S strokovnim znanjem in z dolgoletnimi izkušnjami vam pomagamo na poti do želenega vozila znamk Volkswagen, Škoda, Audi, Seat, Volkswagen gospodarska vozila, Porsche in Weltauto. Pri nas lahko pod ugodnimi pogoji izbirate med kreditom in leasingom, hkrati pa lahko vozilo tudi ugodno zavarujete in poskrbite za njegovo vzdrževanje. Za podjetja zagotavljamo celovite rešitve  upravljanja voznega parka. Svoje storitve prilagajamo vašim potrebam, željam in finančnim zmožnostim.

Vse za vaše vozilo na enem mestu.

Imamo jasen cilj, zagotavljati vse storitve v zvezi z vozili, ki omogočajo vožnjo kar najbolj udobno in gospodarno.

Navzoči smo pri vseh trgovcih in trgovskih zastopnikih z vozili Volkswagen, Škoda, Audi, Seat, Volkswagen gospodarska vozila, Porsche in Weltauto po vsej Sloveniji. Tako lahko že v prodajnem salonu uredite vse potrebno v zvezi s financiranjem, zavarovanjem in vzdrževanjem svojega vozila. S tem pa so vam prihranjeni tudi dragoceni čas in nepotrebne poti.

 

Okoljska poslanica

Porsche Leasing SLO d.o.o. firma za leasing, Ljubljana

Verovškova 74
1000 Ljubljana

Tel. (00386) (0)1 53 03 700
E-Mail: info(kwfat)porscheleasing(kwfdot)si

TR: 29000-0003155073, UniCredit Banka Slovenija d. d.
Matična številka: 5790760
Identifikacijska št. za DDV: SI91580463

Osnovni kapital: 665.832 EUR
Vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Številka registrskega vpisa: 200210374

Za izvensodno reševanje sporov, ki izvirajo iz predmetne pogodbe, je v primeru ko je leasingojemalec potrošnik v smislu ZPotK-1 pristojno Združenje bank Slovenije - GIZ Ljubljana, Šubičeva 2, 1000 Ljubljana, izvajalec.irps(kwfat)zbs-giz(kwfdot)si, tf:+386 (0)1 24 29 700, fax: +386 (0)1 24 29 713. Postopek izvensodnega reševanja sporov, ki izvirajo iz pogodbenih razmerij med družbo Porsche in potrošnikom ureja Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZlsRPS)

SISBON

SISBON je sistem izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb, ki članom sistema iz 15. člena Zakona o centralnem kreditnem registru omogoča medsebojno izmenjavo in obdelavo podatkov o zadolženosti komitentov - fizičnih oseb. Vzpostavljen je z namenom učinkovitega ocenjevanja in obvladovanja kreditnega tveganja pri kreditodajalcih v zvezi s sklepanjem in izvajanjem kreditnih poslov s fizičnimi osebami in z namenom vzpodbujanja politik in ukrepov za odgovorno kreditiranje ter za vzdržno zadolževanje in preprečevanje prezadolženosti fizičnih oseb. Družba Porsche Leasing SLO d.o.o. kot član sistema izmenjave informacij, uporabnik in upravljavec zbirke osebnih podatkov svojih komitentov, fizičnih oseb, v SISBON posredovane podatke vzdržuje in nadzira ter odgovarja komitentom in tretjim osebam za njihovo pravilnost in ažurnost ter izvajanje varstva skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o centralnem kreditnem registru.  Informacije o sistemu SISBON so vam na voljo na spletnem naslovu http://www.sisbon.si in v zloženki, ki jo lahko dobite na vpogled na sedežu družbe Porsche Leasing SLO d.o.o.

SISBIZ

»SISBIZ je informacijski sistem izmenjave podatkov in informacij o zadolženosti poslovnih subjektov. Članom sistema omogoča dostop do individualiziranih podatkov o zadolženosti posameznega poslovnega subjekta. Vzpostavljen je z namenom učinkovitega ocenjevanja in obvladovanja kreditnega tveganja pri kreditodajalcih, vzpodbujanja politik in ukrepov za odgovorno kreditiranje ter vzdržno zadolževanje in preprečevanje prekomerne zadolženosti poslovnih subjektov. Družba Porsche Leasing SLO d.o.o. kot uporabnik in upravljalec zbirk osebnih podatkov svojih komitentov, pravnih oseb, v SISBIZ posredovane podatke vzdržuje in nadzira ter odgovarja komitentom in tretjim osebam za njihovo pravilnost in ažurnost ter izvajanje varstva skladno z Zakonom o centralnem kreditnem registru. Informacije o sistemu SISBIZ so vam na voljo na spletnem naslovu vsebina.bsi.si/sisbiz/sl/informacije-za-javnost in v zloženki, ki jo lahko dobite na vpogled na sedežu družbe Porsche Leasing SLO d.o.o.«

Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji 

Verovškova 74
1000 Ljubljana

Tel. (00386) (0)1 53 03 700
E-Mail za vprašanja v zvezi z zavarovanjem: zavarovanje(kwfat)porsche(kwfdot)si

E-Mail za vprašanja v zvezi s škodnimi primeri: skodni_primeri(kwfat)porsche(kwfdot)si

TR 29000-0050521240, UniCredit Banka Slovenija d.d.
Matična številka:6144101
Davčna številka: 74592181

Vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Številka registrskega vpisa: Srg 2012/14018

Matična družba:

Porsche Versicherungs Aktiengesellschaft

Vogelweiderstrße 75

A-5020 Salzburg

Podatki o matični družbi.

Porsche Zavarovalno Zastopništvo, zavarovalna zastopniška družba, d.o.o. 

Verovškova 74
1000 Ljubljana

Tel. (00386) (0)1 53 03 700
E-Mail: info(kwfat)porscheleasing(kwfdot)si

TR 29000-0055529447, UniCredit Banka Slovenija d.d.
Matična številka:3347893000
Davčna številka: 44103751

Osnovni kapital: 7.500 EUR
Vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Številka registrskega vpisa: 2008/23187
Številka dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja:40110-542/08-4, 13.5.2008

Obvestilo v skladu s 545. členom Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1):

Dovoljenje zavarovalnega zastopnika za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja je mogoče preveriti v registru zavarovalnih zastopnikov, ki ga vodi Agencija za zavarovalni nadzor. Posle zavarovalnega zastopanja opravlja zastopnik na podlagi pogodbe z zavarovalno zastopniško družbo: Porsche Zavarovalno Zastopništvo, zavarovalno zastopniška družba, d.o.o., Verovškova ulica 74, 1000 Ljubljana. Zastopnik deluje za naslednje zavarovalnice: GENERALI zavarovalnica d.d. (Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana), Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji (Verovškova ulica 74, 1000 Ljubljana), Zavarovalnica Sava d.d. (Cankarjeva ulica 3, 2507 Maribor), Zavarovalnica Triglav d.d. (Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana). Poročila o solventnosti in finančnem položaju zavarovalnic so dostopna na spletnih straneh zavarovalnic. Zavarovalnice imajo na svojih spletnih straneh oz. zavarovalnih pogojih naveden postopek izvensodnega reševanja sporov med potrošniki in ponudniki ter interni postopek za reševanje pritožb zavarovalcev iz 579. člena ZZavar-1. Izvensodno reševanje sporov je organizirano tudi v okviru Slovenskega zavarovalnega združenja GIZ, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana. Za presojo zavarovalne pogodbe se uporablja pravo veljavno v Republiki Sloveniji, v primeru sklenitve zavarovalne pogodbe z mednarodnim elementom, pa ima zavarovalec pravico, da sam izbere pravo, ki se uporablja za zavarovalno pogodbo v skladu z Uredbo ES št. 593/2008. Družba Porsche Zavarovalno Zastopništvo d.o.o., zavarovalni zastopniki zaposleni pri navedeni družbi in zavarovalni zastopniki, ki na podlagi pooblastila družbe za njen račun opravljajo posle zavarovalnega zastopanja, nima/jo neposrednega ali posrednega deleža, ki predstavlja več kot 10% delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu zavarovalnice; prav tako pa nima nobena zavarovalnica oz. od nje odvisna družba neposrednega ali posrednega deleža, ki predstavlja več kot 10% delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu družbe Porsche Zavarovalno Zastopništvo d.o.o. Svetovanje za sklenitev zavarovalne pogodbe opravlja zavarovalni zastopnik s skrbnostjo dobrega gospodarja, pri tem upošteva informacije, potrebe in želje zavarovalca s katerimi je seznanjen. Nasveti ne vključujejo analize iz 4. odst. 545. člena ZZavar-1. Za svoje delo zavarovalni zastopnik prejema plačo na podlagi pogodbe o zaposlitvi oz. provizijo, ki je zajeta v zavarovalni premiji. Družba Porsche Zavarovalno Zastopništvo ima vzpostavljen notranji postopek reševanja pritožb zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovanj skladno s pravilnikom, ki je objavljen na spletni strani družbe.

Register zavarovalnih zastopnikov družbe Porsche Zavarovalno Zastopništvo d.o.o. na dan 01.01.2018

Notranji postopek reševanja pritožb zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovanj Porsche Zavarovalno Zastopništvo d.o.o.