• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Amortizacija

Je opredeljena v Slovenskih računovodskih standardih (SRS) kot strošek, ki nastaja zaradi prenašanja nabavne vrednosti amortizirljivega sredstva na poslovne učinke. Obračuna se kot zmnožek amortizacijske osnove in amortizacijske stopnje. V primeru finančnega najema pri podjetjih obračunavanje amortizacije pomeni odhodek v izkazu poslovnega izida.

Anuiteta

Anuiteta pomeni znesek, s katerim se odplačuje posojilo ali kredit v določenem časovnem obdobju in je sestavljen iz dela glavnice dolga ter pripadajočih obresti. Mesečna anuiteta je mesečni obrok. Na začetku sklenitve pogodbe je delež obresti višji od deleža glavnice. Proti koncu pa je ravno obratno.

Asistenca Premium

Avtomobilska asistenca pomeni kritje stroškov in pomoč 24 ur na dan v primeru: ko je vozilo odtujeno, nevozno ali neprimerno za vožnjo zaradi okvare, poškodbe ali uničenje ter v primeru težav s ključi ali če vozilu zmanjka goriva.

Avtomobilska odgovornost (AO)

AO - zavarovanje avtomobilske odgovornosti
po zakonu obvezno za vsa motorna vozila, ki so vključena v promet
krije materialno in nematerialno škodo, ki smo jo s svojim vozilom povzročili oškodovancu

Doba financiranja

Doba financiranja leasing in kreditnih pogodb je določena na podlagi davčnih predpisov in še smiselne dobe uporabe vozila. Trenutno so določena med 50 in 90% še smiselne dobe uporabe vozila.

Euribor

"Euro Interbank Offered Rate"
Euribor je kratica, ki označuje obrestno mero za denarna sredstva v medbančnem sektorju evro območja in jo zahtevajo evropske banke pri poslovanju z investicijami, ki imajo določeno dobo trajanja.

Mesečno plačilo

Pod izrazom mesečno plačilo se razume mesečno plačilo leasingojemalca leasingodajalcu. Pri kreditu in finančnem leasingu gre za mesečni obrok, pri operativnem leasingu pa gre za mesečni najem.

Najemnina

Mesečno plačilo pri operativnem leasingu imenujemo mesečna najemnina, ki je sorazmerna z uporabo vozila. Njena višina je odvisna od trajanja pogodbe, višine delne najemnine, izbranega modela in motorne različice vozila ter dogovorjenih na leto prevoženih kilometrov.

Nezgodno zavarovanje potnikov v vozilu

Pri nezgodnem zavarovanju je zavarovana vsaka oseba, ki se v trenutku prometne nesreče nahaja v vozilu in utrpi telesne poškodbe.

Ostanek vrednosti

Na začetku pogodbe določeni neodplačani del glavnice po izteku izbranega obdobja. O načinu plačila ostanka vrednosti se s stranko dogovorimo ob izteku pogodbe.

Prvo plačilo pri kreditu

Pri kreditu prvo plačilo vključuje stroške mesečnega obroka, stroške obdelave, stroške rizičnega sklada in polog.

Storitev

Storitev financiranja, sklenitev pogodbe o finančnem ali operativnem leasingu, se velikokrat dopolni še z drugimi storitvami Porsche Finance Group Slovenia, ki segajo vse od zavarovanja po meri pa do celovitega upravljanja voznega parka s strani Fleetmanagementa.

Vzdrževanje

Pogodba o vzdrževanju pri Porsche Leasing SLO d.o.o. zajema vse servisne storitve in popravila zaradi obrabe, skupaj z vzdrževanjem pnevmatik. Izbirate lahko med dvema vzdrževalnima pogodbama: fiksna ali obračunska pogodba o vzdrževanju.

Zavarovanje pravne zaščite

Pravna zaščita pomeni, da zavarovanje nudi strokovno pravno pomoč v primeru, ko se zavarovanec zaradi uporabe svojega motornega vozila znajde v različnih pravnih postopkih. Npr. krije stroške obrambe v kazenskih postopkih in postopkih o prekrških zaradi prometne nesreče, ki jo je povzročil zavarovanec. Npr. krije stroške obrambe pred zahtevki drugih oseb za povračilo škode, ki izvirajo iz uporabe zavarovanega motornega vozila.

Zavarovanje voznika (AO+)

AO Plus - zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb:
kot dodatek k obveznemu zavarovanju AO in zavarovanje voznika, ki je povzročil prometno nesrečo, za telesne poškodbe ali smrt.

Zelena karta

Predstavlja dokazilo o obstoju zavarovanja AO – potrebujemo v tujini!