Amortizacija

Je opredeljena v Slovenskih računovodskih standardih (SRS) kot strošek, ki nastaja zaradi prenašanja nabavne vrednosti amortizirljivega sredstva na poslovne učinke. Obračuna se kot zmnožek amortizacijske osnove in amortizacijske stopnje. V primeru finančnega najema pri podjetjih obračunavanje amortizacije pomeni odhodek v izkazu poslovnega izida.

nazaj na Leksikon financiranja